placeholder 960

Avatar

นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซค์
Link หน่วยงานอื่นๆ

Cinque Terre
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา


นายเชิดชาย ปุณณะบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1


รายชื่อบุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1 นางจินตนา ก้อนเปื้น พนักงานสถานที่ บ.2
2 นายกิตติชัย ชูปลื้ม นายช่างเครื่องกล
3 นายธนกฤต อินทร์มี นายช่างเครื่องกล
4 นายสมศักดิ์ เหมาะราษี ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
5 นายสฤษดิ์ ฮู่ระกิจ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
6 นายสุนทร แสนสมบัติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
7 นายบุญชู สานทิม พนักงานสื่อสาร ส.2
8 นายไพรฑูล พลราช ช่างฝีมือโรงงาน ช.3
9 นายโตศักดิ์ วงษ์เทราช พนักงานขับรถยนต์ ส.2
10 นายสถิตย์ เสรี พนักงานขับรถยนต์ ส.2
11 นายกิตติพงษ์ สายกระสุน ช่างไฟฟ้า ช.3

นายจรัญ เฉลากาญจนา
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2


รายชื่อบุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1 นางจินตนา ก้อนเปื้น พนักงานสถานที่ บ.2
2 นายกิตติชัย ชูปลื้ม นายช่างเครื่องกล
3 นายธนกฤต อินทร์มี นายช่างเครื่องกล
4 นายสมศักดิ์ เหมาะราษี ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
5 นายสฤษดิ์ ฮู่ระกิจ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
6 นายสุนทร แสนสมบัติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
7 นายบุญชู สานทิม พนักงานสื่อสาร ส.2
8 นายไพรฑูล พลราช ช่างฝีมือโรงงาน ช.3
9 นายโตศักดิ์ วงษ์เทราช พนักงานขับรถยนต์ ส.2
10 นายสถิตย์ เสรี พนักงานขับรถยนต์ ส.2
11 นายกิตติพงษ์ สายกระสุน ช่างไฟฟ้า ช.3

นายฐาปนิจฉ์ วรอิทธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3


รายชื่อบุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1 นางจินตนา ก้อนเปื้น พนักงานสถานที่ บ.2
2 นายกิตติชัย ชูปลื้ม นายช่างเครื่องกล
3 นายธนกฤต อินทร์มี นายช่างเครื่องกล
4 นายสมศักดิ์ เหมาะราษี ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
5 นายสฤษดิ์ ฮู่ระกิจ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
6 นายสุนทร แสนสมบัติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
7 นายบุญชู สานทิม พนักงานสื่อสาร ส.2
8 นายไพรฑูล พลราช ช่างฝีมือโรงงาน ช.3
9 นายโตศักดิ์ วงษ์เทราช พนักงานขับรถยนต์ ส.2
10 นายสถิตย์ เสรี พนักงานขับรถยนต์ ส.2
11 นายกิตติพงษ์ สายกระสุน ช่างไฟฟ้า ช.3

นายกฤต สันทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4


รายชื่อบุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1 นางจินตนา ก้อนเปื้น พนักงานสถานที่ บ.2
2 นายกิตติชัย ชูปลื้ม นายช่างเครื่องกล
3 นายธนกฤต อินทร์มี นายช่างเครื่องกล
4 นายสมศักดิ์ เหมาะราษี ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
5 นายสฤษดิ์ ฮู่ระกิจ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
6 นายสุนทร แสนสมบัติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
7 นายบุญชู สานทิม พนักงานสื่อสาร ส.2
8 นายไพรฑูล พลราช ช่างฝีมือโรงงาน ช.3
9 นายโตศักดิ์ วงษ์เทราช พนักงานขับรถยนต์ ส.2
10 นายสถิตย์ เสรี พนักงานขับรถยนต์ ส.2
11 นายกิตติพงษ์ สายกระสุน ช่างไฟฟ้า ช.3

นายเอกศักดิ์ กุลนาฝาย
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5


รายชื่อบุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1 นางจินตนา ก้อนเปื้น พนักงานสถานที่ บ.2
2 นายกิตติชัย ชูปลื้ม นายช่างเครื่องกล
3 นายธนกฤต อินทร์มี นายช่างเครื่องกล
4 นายสมศักดิ์ เหมาะราษี ช่างฝีมือโรงงาน ช.2
5 นายสฤษดิ์ ฮู่ระกิจ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
6 นายสุนทร แสนสมบัติ พนักงานขับรถยนต์ ส.2
7 นายบุญชู สานทิม พนักงานสื่อสาร ส.2
8 นายไพรฑูล พลราช ช่างฝีมือโรงงาน ช.3
9 นายโตศักดิ์ วงษ์เทราช พนักงานขับรถยนต์ ส.2
10 นายสถิตย์ เสรี พนักงานขับรถยนต์ ส.2
11 นายกิตติพงษ์ สายกระสุน ช่างไฟฟ้า ช.3

Link หน่วยงานส่วนกรม

ราคาน้ำมัน
สายด่วนกรมชลประทาน


Cinque Terre


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


คลิกที่นี่