placeholder 960

Avatar

นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซค์
Link หน่วยงานอื่นๆ

Cinque Terre
งานบริหารทั่วไป


นางธัญทิพ วงษ์เทราช
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


รายชื่อบุคลากรฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1 นางมณฑา แสนหล้า เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญการ
2 นางนันทวดี ศิริวัฒนกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/หัวหน้า
3 นางเดือน ชาวละออ พนักงานพิมพ์ ส.3
4 นายกิตติ อุปฮาด พนักงานชลประทาน บ.2
5 นายมานิชย์ สิงหา พนักงานชลประทาน บ.2
6 นายสุวัจ พิทังกร พนักงานพิมพ์ ส.2
7 นางสาวพรทิพย์ วรรณสุนทรธรรม พนักงานพิมพ์ ส.3
8 นายพนัส นามศรีลี พนักงานพิมพ์ ส.3
9 นางศรัณยา ไชยชมพู พนักงานการเงินและบัญชี ส.3
10 นางชนวรรณ มานะศรี พนักงานธุรการ ส.2
11 นางธัญญา สินทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 นางจารุพรรณ รำมะนา เจ้าพนักงานธุรการ
13 นางสาวเอ็มฤดี ป่าเจือ เจ้าพนักงานธุรการ

Link หน่วยงานส่วนกรม

ราคาน้ำมัน
สายด่วนกรมชลประทาน


Cinque Terre


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


คลิกที่นี่