placeholder 960

Avatar

นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซค์
Link หน่วยงานอื่นๆ

Cinque Terre
ลักษณะภูมิอากาศและสภาพฝน


ลักษณะภูมิอากาศ

      ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล ซึ่ง 2ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้จังหวัด ขอนแก่นมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและ มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

ฤดูกาล

      ฤดูกาลของจังหวัดขอนแก่น พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
      ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ทำให้อากาศโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดขอนแก่นจะหนาว
      เย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวันสำหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม
      ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี
      ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทยทำให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย

อุณหภูมิ

      เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาเตี้ยๆอากาศ จึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน และอากาศค่อนข้างหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้ งปี 26.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี วัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 42.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2501 และ 29 เมษายน 2503 (ที่สถานีตรวจอากาศขอนแก่น อำเภอเมือง) ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดในเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่าที่สุดได้ 4.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 (ที่สถานีอากาศเกษตรท่าพระ อาเภอเมือง)

ฝน

      เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นอยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนเทือกเขาสันกาแพงและเทือกเขาพนมดงรักอยู่ทางทิศใต้เป็นแนวกันไม่ให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม บริเวณจังหวัดขอนแก่นได้เต็มที่ ทำให้มีปริมาณฝนน้อยโดยเฉพาะบริเวณอำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อยและ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย ซึ่งมีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีต่ากว่า 900 มิลลิเมตร นอกจากนี้ ฝนที่ตกในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นฝนเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้าสู่ภาคะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีของจังหวัดขอนแก่น 1246.8 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันที่ฝนตก 109 วันสำหรับปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมงวัดได้ 196.3 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2534

พายุหมุนเขตร้อน

      พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งกำเนิดจากทะเลจีนใต้และ มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาวก่อนจะเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งทำให้พายุมีกำลังอ่อนลงอยู่ในขั้นพายุดีเปรสชันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก แต่ยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลันได้ในบาง พื้นที่สำหรับช่วงเวลาที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อน เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นได้มากที่สุด
      จากสถิติที่บันทึกตั้ งแต่ปี 2494-2556 พบว่า พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดขอนแก่นมี ทั้ งหมด 17 ลูก และส่วนใหญ่มีกาลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 2 ลูก (2505, 2521) เดือนสิงหาคม 1 ลูก (2534) เดือนกันยายน 6 ลูก (2507, 2521(2), 2522, 2523, 2525) เดือนตุลาคม 6 ลูก (2495, 2504, 2506, 2509, 2510, 2529) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก (2539) ส่วนที่เคลื่อนตัวผ่านขณะที่มี กาลังแรงเป็นพายุโซนร้อนมีจานวน 1 ลูก โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกันยายน (2512)

Link หน่วยงานส่วนกรม

ราคาน้ำมัน
สายด่วนกรมชลประทาน


Cinque Terre


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


คลิกที่นี่